ખેડૂતની મહેનતને કારણે હળદરના પાકનો જબરજસ્ત વિકાસ .
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ખેડૂતની મહેનતને કારણે હળદરના પાકનો જબરજસ્ત વિકાસ .
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. રામદાસ મિસાલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 19:19:19 @ 4 કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું ૧૫ ગ્રામ/પંપ સુક્ષ્મ પોષકતત્વોનો પણ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
747
2
અન્ય લેખો