ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಕೊರೆಯುವ ರೈನೋಸರಸ್ ದುಂಬಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
• ಬಾಧೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2ರ ಕ್ವಿನಾಲ್‍ಫಾಸ್ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 5ರ ಮೆಲಾಥಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು 1:1 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು.
14
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್