ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಅನಿಲ್ ದಾವೆ_x000D_ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್_x000D_ ಸಲಹೆ - ಎಕರೆಗೆ 3 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ 0:0:50 ಅನ್ನು ಡ್ರಿಪ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
1641
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್