દ્રાક્ષની સારી ગુણવત્તા મેળવવા માટે ભલામણ કરેલ ખાતર
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દ્રાક્ષની સારી ગુણવત્તા મેળવવા માટે ભલામણ કરેલ ખાતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ગંગારામ કુનલે_x005F_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x005F_x000D_ સૂચન - એકર દીઠ 13:0:45 @ 3 કિ.ગ્રા.ને ટપકપદ્ધતિ દ્વારા આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
1153
14
અન્ય લેખો