ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસ પાકમાં ચુસીયા જીવાતનો પ્રકોપ
ખેડૂત નું નામ - શ્રી અશોકકુમાર સુથાર રાજ્ય - રાજસ્થાન સલાહ - કપાસ માં ચુસીયા જીવાતનું નિયંત્રણ કરવાં એસીટામીપ્રીડ 20% એસપી @20 ગ્રામ 200 લિટર પાણી ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
97
1
સંબંધિત લેખ