ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઈના પાકમાં લશ્કરી ઈયળ નો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પ્રેમ કિશોરસિંહ_x000D_ રાજ્ય - ઉત્તર પ્રદેશ_x000D_ સલાહ - એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ 5% એસજી @ 80 ગ્રામ અથવા ક્લોરોન્ટ્રેનિલીપ્રોલ 18.5% એસસી @ 16 મિલી 200 લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
85
0
સંબંધિત લેખ