હળદરમાં પોષક તત્વોની ઉણપ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
હળદરમાં પોષક તત્વોની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. નાગેશ પાટિલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ચિલિટેડ ફેરસ એકર દીઠ @ 500 ગ્રામ ટપક દ્વારા આપવું.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
324
0
અન્ય લેખો