આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસમાં મીલીબગ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: ધાન્યેશ્વર કરબરી બગલે રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : બ્યુપ્રોફેઝિન 70 ડીએસ @ 120 ગ્રામ પ્રતિ 200 લિટર પાણીમાં ભેળવીને એક એકર માં છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
57
13
સંબંધિત લેખ