આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મગમાં પીળો પચરંગીયા (મોઝેક) વિષાણુંજન્ય રોગ
અસર પામેલ છોડનો નાશ કરી ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૦ મિ.લિ. અથવા એસીટામીપ્રીડ ૨૦ એસપી ૪ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી રોગ વાહક સફેદમાખી માટે છંટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
53
3
સંબંધિત લેખ