હળદરમાં પાન ટપકાં નો ઉપદ્રવ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
હળદરમાં પાન ટપકાં નો ઉપદ્રવ !
"ખેડૂત નામ: અક્ષય હિંગાડે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ટીપ: એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 18.2% + ડાયફેનકોનાઝોલ 11.4% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ એસસી @ 15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
15
6
અન્ય લેખો