ડાંગર માં પાન વાળનારી ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડાંગર માં પાન વાળનારી ઈયળ નો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: મિતરાજસિંહ ચાવડા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : કાર્ટેપ હાઈડ્રોકલોરાઈડ 50% એસપી @ 400 ગ્રામ પરંતુ પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
19
8
અન્ય લેખો