ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જાણો, ચણાની પોપટા કોરી ખાનાર ઇયળ માટેની જૈવિક દવા
જાણો, ચણાની પોપટા કોરી ખાનાર ઇયળ માટેની જૈવિક દવા: બેસીલસ થુરીન્જીન્સીસ નામનો જીવાણુંયુકત પાવડર ૧૫ ગ્રામ અથવા બીવેરીયા બેઝીયાના નામની ફૂગનો પાવડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરી શકાય.
181
0
સંબંધિત લેખ