કૃષિ જુગાડદેશી ખેતી
આંતર ખેડ માટે નો જુગાડ !
આ જુગાડથી તમે ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે આંતર ખેડ કરી શકો છો. તમે આ જુગાડનો ઉપયોગ નીંદણ અને પાકની હરોળની વચ્ચે જમીનને ભરભરી કરવા માટે કરી શકો છો. આ જુગાડ વિશે વધુ જાણવા માટે, આ વિડિઓ અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ: દેશી ખેતી આપેલ ખેતી જુગાડ ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
97
1
સંબંધિત લેખ