ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સલાહકાર લેખAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પિયત આપેલ કપાસનો બીજી વાર પાક ઉતારવો
પિયત આપેલ કપાસનો બીજી વાર પાક ઉતારવો
ખરીફ ઋતુના કપાસની વીણી થઇ જાય પછી કપાસમાં બીજી વાર પાક ઉતરે તેના વ્યવસ્થાપન માટે થોડી મહત્વની બાબતો જાણી લઈએ.પહેલાં જાણીએ કે કપાસમાં બીજી વાર પાક ઉતરે તે કેમ જરૂરી છે.કપાસમાં બીજી વાર પાક લેવાના ઘણા ફાયદા છે જેમકે જમીનનું ખેડાણ,બિયારણનો ખર્ચ,ખેડાણમાં લાગન
62
1
સંબંધિત લેખ