રીંગણ પર ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ પર ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી તેજપાલ જાધવ_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x000D_ ઉકેલ - પ્રતિ પમ્પ એસીટામિપ્રિડ 20% એસપી @ 8 ગ્રામ છંટકાવ કરવો જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
378
0
અન્ય લેખો