આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફૂગથી પ્રભાવીત દાડમ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી નિલેશ દફલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : ટેબ્યુકોનાઝોલ 25.9% ઇસી @ 1 મિલી પ્રતિ લિટર મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
103
1
અન્ય લેખો