ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಎಲೆಕೋಸುನಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಬೆನ್ನಿನ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಾಧೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಎ.ವಿ.ಎಂ ವೆಲ್ಲಿಮಲೈ ರಾಜ್ಯ: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲಹೆ : ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% ಎಸ್.ಸಿ @ 7 ಮಿಲೀ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
159
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್