ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પાકની ફેરબદલી માટે લીલા પડવાશ પાકો ઉમેરવા
જે જગ્યાએ વરસાદના કારણે પુનઃ વાવણી ની જરૂર પડે ત્યાં પાકની ફેરબદલી કરવી તથા જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે શણ,ઇક્કડ વગેરે જેવા લીલા પડવાશ પાકો વાવવા જોઈએ.
0
0