ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ભીંડાના પાન કોકડાય છે? તો આ રહી દવા
ડાયનોટેફ્યુરાન ૨૦ એસ.જી. ૪ ગ્રામ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઇ.સી. ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફ્લોનિકામીડ ૫૦ ડબલ્યુ.જી. ૪ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
156
0
સંબંધિત લેખ