ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસમાં મીલીબગને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરશો?
આ પદ્ધતિઓનુ પાલન કરો: પાકની પ્રથમ લણણી: 1) છેલ્લી વિણી પછી અને બે પાકની મોસમ પછી તરત જ કરવું જોઈએ. જેથી મિલિબગને ખોરાકનો સતત પુરવઠો ઘટાડે છે. 2) છેલ્લી વિણી પછી તરત જ કપાસના પાકને દૂર કરો અને નીંદણ દૂર કરો અને ધ્યાનમાં રાખો, એક વાર વાવેતર થી બીજીવાર કપાસનો પાક ન કરવો. કપાસની સાઠીઓ દૂર કરો: 1) કપાસની સાઠીઓ ખેતરમાંથી કાઢી નાખવી જોઇએ અથવા સાઠીઓ બાળી નાખવી જોઈએ. સ્વચ્છ ખેતી નિંદામણ, ખાસ કરીને કોંગ્રેસ ઘાસ અને ઝેન્થીયમ, મિલિબગ માટે સૌથી યોગ્ય યજમાન છોડ છે, જે તેમને ટકી રહેવા અને વિકાસમાં મદદ કરે છે. પાર્થોનિયમ ઘાસ માટે જૈવિક નિયંત્રણ: પાર્થનિયમ ઘાસ પર ઝાયગોગ્રામા બાયકલોરાટા @ 500-1000 બિટલ / હેક્ટરે છોડો. હાથ નિંદામણ કરવું. પારા પર નિંદામણનાશક + જંતુનાશકો દવાનો છંટકાવ કરવો. કપાસમાં મિલિબગ માટે ટ્રેપનો ઉપયોગ: જ્યાં પણ શક્ય હોય ત્યાં, ખેતરમાં પાળા પર તુવેર,મકાઈ અને બાજરાની ખેતી કરો. કપાસના ખેતરોમાં ચારો અને તુવેર,બાજરો અથવા મકાઈના ગાઢ વાવેતર બે પંક્તિઓમાં થવું જોઈએ. ઉપરાંત, જો શક્ય હોય તો, કપાસના પાકની 5-6 પંક્તિઓ પછી, 1-2 પંક્તિઓનો આંતર-પાક હોવો જોઈએ જેથી જંતુઓનું યોગ્ય રીતે નિરીક્ષણ કરી શકાય. જેનાથી કપાસમાં મિલિબગનું નિયંત્રણ ધરાવે છે. સાપ્તાહિક નિરીક્ષણ સાથે, જંતુ અસરકારક રીતે પ્રંબધીત થઈ શકે છે અને પ્રારંભિક તબક્કામાં નિયંત્રિત કરી શકાય છે. મિલિબગનું જૈવિક નિયંત્રણ: 1) લીમડાની લીંબોળીનો અર્ક (NSKE 5%) 5 મિલી /લિટર + લીમડાનું તેલ 5 મિલી / લિટર + ડિટર્જન્ટ પાઉડર 1 ગ્રામ / લિટર રોગિષ્ટ સાઠી પર છાંટો. 2) માછલીનું તેલ રોસીન તરલ 10 મિલી સાથે લીમડો 10 મિલી / લિટર માં કરંજ તેલ 10 મિલી /લિટર સાથે છટકાવ કરી શકાય. 3) છોડ દીઠ 10 ક્રિપ્ટોલેમસ મોટ્રોઝિઅરી પુખ્ત / ઈયળ શિકારી પર છાંટો. 4) Bayopestisaids Vrtisilliam Lekeni (ક્ષમતા 2 x 108 CFU / ગ્રામ) 10 ગ્રામ /લિટર અને બ્યુવેરીયા બેસીયાના (ક્ષમતા 108 બીજ / મિલી) છટકાવ કરવો. રાસાયણિક નિયંત્રણ:_x000D_ _x000D_ 1) એસીફેટ 75 એસપી 1 ગ્રામ / લિટર, મેલાથિયાન 50 ઇસી 2 મિલી/ લિટર, બૂપ્રોફિઝિન 25 એસસી 1 મિલી / લિટર જેવી ઓછી ઝેરી જંતુનાશકો નો છટકાવ કરવો._x000D_ 2) છેલ્લા વિકલ્પ તરીકે છાંટવાની ઝેરી જંતુનાશક દવાઓ જેવીકે ક્વીનલફોસ 25 ઇસી 5.0 મિલી / લિટર, ક્લોરોપાયરીફોસ 20 ઇઇસી 3.0 મિલી / લી પ્રોફેનોફોસ 50 ઇસી 5.0 મિલી થાયોડાઇકાર્બ 75 ડબ્લ્યુપી 5.0 ગ્રામ / લિટર_x000D_ _x000D_ સંદર્ભ: સીઆઈસીઆર, નાગપુર, કપાસમાં મિલિબગ માટે ની પેકેજ ઓફ પ્રેક્ટિસ.
આ પગલાંઓ સાથે, આપણે મિલીબગને નિયંત્રિત કરી શકીએ છીએ. કપાસ અને અન્ય પાક વિશે વધુ માહિતી માટે,એગ્રોસ્ટાર ના ટોલ ફ્રી નંબર 1800-120-3232 પર એક મિસ કોલ કરો અને અમે તમને પાછો ફોન કરીશું અને આપની સમસ્યા દૂર કરીશું.
99
0
સંબંધિત લેખ