ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಯೋಜನೆಯೆ ಕಾರಣ.
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ: 19:19:19 @ 100 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾಡಿ.
768
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್