સ્વસ્થ દ્રાક્ષ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ દ્રાક્ષ
ખેડૂત - શ્રી મહાદેવ ચૌહાણ ગામ - અક્કલકોટ જિલ્લા - સોલાપુર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશેષતા - રોગ અને પોષક તત્વોનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
212
0
અન્ય લેખો