સ્વસ્થ દ્રાક્ષનાં ઝૂમખાં
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સ્વસ્થ દ્રાક્ષનાં ઝૂમખાં
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રાજેશ વ્યવહારે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશેષતા - ખાતર, પાણી અને રોગનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
244
0
અન્ય લેખો