ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ನೀವು ತರಹದ ಕೀಟವನ್ನು ಬಾರೆಯ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ?
ಈ ಕೀಟವನ್ನು ಅರಗು ಏನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೀಟವನ್ನು ಯಾವ ರೈತರು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಕೀಟ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಕೀಟವಾಗಿದೆ. ಬಾರೆಯು ಈ ಕೀಟದ ಆಶ್ರಯ ಗಿಡವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
58
0