આવા પરપોટા (ફીણ) કપાસ કે અન્ય પાકમાં જોયા છે? જાણો એના વિષે !
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આવા પરપોટા (ફીણ) કપાસ કે અન્ય પાકમાં જોયા છે? જાણો એના વિષે !
આ સ્પીટલ બગ તરીકે ઓળખાય છે. મોટેભાગે નિંદામણ વધારે જોવા મળે છે અને ક્યારેક પાક ઉપર પણ. આ ચૂસિયાં એક જાતનું ફીણ (પરપોટા/ થુક જેવું) પેદા કરે છે અને તેની આજુબાજુ વિટાળે છે. આમ વાતાવરણના તાપમાન અને પરભક્ષી/ પરજીવોથી રક્ષણ મેળવે છે. ફીણની અંદર રહેલ ચૂંસિયું છોડ ઉપરથી રસ ચૂંસે છે. વધારે પ્રમાણમાં હોય તો જ તેનું નુકસાન જોવા મળે છે. એકલ દોકલ હોય તો કોઇ દવાકિય પગલાં લેવાની જરુર નથી.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
11
5
અન્ય લેખો