ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹೀರುವ ಕೀಟದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶಂ _x000D_ ರಾಜ್ಯ – ತೆಲಾಂಗಣ _x000D_ ಸಲಹೆಗಳು – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೋನಿಕಾಮೈಡ್ 50% ಸಿಂಪಡಿಸಿ
354
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್