ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્રવથી મરચાંના વિકાસ અને ઉત્પાદન પર થતી અસર.
ખેડૂતનું નામ- શ્રી આર. ચેલ્વનાયક રાજ્ય- કર્ણાટક સૂચન- ફ્લોનિકમાઈડ 50% WG @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપનો છંટકાવ કરો.
587
1
સંબંધિત લેખ