ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗರಿಷ್ಠ ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾದ ಡೋಸೇಜ್ ನೀಡಿ.
ರೈತರ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ.ವರೇಶಾ ಸಂಥರ್ ರಾಜ್ಯ- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ- ಯೂರಿಯಾ@ 50 ಕೆ.ಜಿ. ಡಿಎಪಿ 50 ಕೆ.ಜಿ, ಪೊಟಾಶ್ 50 ಕೆಜಿ, ಸಲ್ಫರ್ 10 ಕೆಜಿ , ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ @ 50 ಕೆ.ಜಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು "
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
677
4
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್