આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ભીંડા પાકના વાનસ્પતિક વિકાસ માટે !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી દિપક_x000D_ રાજ્ય: ગુજરાત_x000D_ સલાહ : દ્રાવ્ય ખાતર 12:61:00 @ 75 ગ્રામ / પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
41
1
અન્ય લેખો