આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચીના પાકમાં વધુ ફૂલો માટે!
ખેડૂત નું નામ: - શ્રી કિશોર ભાઈ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : એમિનો એસિડ @ 2 મિલી + ચીલેટેડ મિક્સ માઈક્રોન્યુટ્રિયન 1 ગ્રામ પ્રતિ 1 લિટર પાણી માં ઉમેરી ને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
56
7