એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શિયાળું મકાઇની વાવણી કરવાના હો તો લશ્કરી ઇયળ માટે અગાઉથી આ માવજત અવશ્ય કરશો !
મકાઇ ઉગ્યા પછી ૧૦-૧૫ દિવસે આ ઇયળનો ઉપદ્રવ થતો હોય છે અને આખા ખેતરને નુકસાન પહોંચાડે છે. અગમચેતીના રુપે વાવણી કરતા પહેલા સાયન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૯.૮% + થાયોમેથોક્ષામ ૧૯.૮% એફએસ દવા ૬ મિલિ પ્રતિ કિ.ગ્રા બી પ્રમાણે માવજત કરીને જ વાવણી કરવી. આમ કરવાથી પાકની શરુઆતની અવસ્થાએ થતા નુકસાનથી મોટેભાગે બચાવી શકાય છે અને ઓછા ખર્ચે રક્ષણ મેળવી શકાય છે.
39
9
અન્ય લેખો