હા કે નાAgroStar Poll
પાણીના સ્તરમાં વધારો કરવા માટે સરકાર દ્વારા તમારા ગામમાં પાણી સંરક્ષણ યોજના હાથ ધરવામાં આવી છે?
જો હા, તો ઉપર આપેલા પીળા અંગુઠાની નિશાની પર ટેપ કરો
585
0
સંબંધિત લેખ