ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜಂತುಹುಳುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
537
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್