ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಹೌದು ಏನುದಾದರೆ, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
168
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು