ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳುತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ?
1. ನವಜಾತ ಕರುವಿನ ದೇಹವು 75%ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 2. ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಜೊಹಾದ್ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. 3. ಅನಾನಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಅತ್ಯಾಧಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಮ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 4. ಲುಣಿಶ್ರೀಯು ಭತ್ತದ ಅತ್ಯಾಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ತಳಿಯಾಗಿದೆ.
230
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್