રમૂજીટાઈમપાસ
શું તમે જાણો છો?
1. પપૈયા મૂળ અમેરિકાનું ફળ છે._x000D_ 2. ભારતમાં કેરીઓની 108 જાતો છે._x000D_ 3. ભારતમાં ઉત્તરપ્રદેશ મકાઇનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતું રાજ્ય છે._x000D_ 4. ભારતમાં 75 ટકા કઠોળમાં ચણા અને તુવેર હોય છે.
454
0
સંબંધિત લેખ