ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ವಿಲ್ಟ್ ರೋಗದ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗಜ್ಜರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ವಿಷ್ಣು ಧಕಡ್ ರಾಜ್ಯ - ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪರಿಹಾರ - 12% ಕಾರ್ಬೊಂಡೆನ್ಜಿಮ್ + 63% ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್,ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಗೆ 40 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
341
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್