ફૂગના ઉપદ્રવને કારણે હળદર પાકના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફૂગના ઉપદ્રવને કારણે હળદર પાકના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. શુભમ ઘોટી રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સોલ્યુશન - પ્રતિ પમ્પ કોપર ઓક્સિક્લોરાઇડ @ 40 ગ્રામ અને કાસુગામાયસીન @ 25 મિલી પ્રમાણે સ્પ્રે કરવો જોઈએ.
403
8
અન્ય લેખો