ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મરચીમાં થ્રીપ્સનું નુકસાન અટકાવો
સ્પીનેટોરામ 11.7 એસસી 10 મિલિ અથવા ફીપ્રોનીલ 5 એસસી 20 મિલિ અથવા સાયન્ટ્રાનીલીપ્રોલ 10 ઓડી 10 મિલિ અથવા લેમડા સાયહેલોથ્રીન 5 એસસી 5 મિલિ અથવા થાયામેથોક્ષામ 12.6% + લેમડા સાયહેલોથ્રીન 9.5 ઝેડસી 3 મિલિ પ્રતિ 10 લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
40
0
સંબંધિત લેખ