ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಪೈರಿಲ್ಲಾ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪೈರಿಲ್ಲಾ ಕೀಟವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತತ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ,ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಕ್ಲೋರೋಪೈರಿಫೋಸ್ ೨೦ ಇಸಿ ಯನ್ನು
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
149
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್