ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શેરડીમાં વેધકો (બોરર)નું નિયંત્રણ
કાર્બોફ્યુરાન ૩ ટકા દાણાદાર દવા ૩૩ કિ.ગ્રા અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૦.૪ જીઆર ૧૦ થી ૧૫ કિ.ગ્રા. અથવા ફિપ્રોનીલ ૦.૩ જીઆર ૨૫ થી ૩૩ કિ.ગ્રા અથવા ફોરેટ ૧૦ ટકા દાણાદાર દવા ૧૦ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હેકટરે પ્રમાણે જમીનમાં આપવી.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
25
0
સંબંધિત લેખ