ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯು ಹಾಳಾಗಿದೆ.
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಸೋದ _x000D_ ರಾಜ್ಯ – ಗುಜರಾತ್ _x000D_ ಪರಿಹಾರ – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 7 ಮಿಲಿ ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% SC ಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
963
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್