ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯ ಬೆಂಕಿ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ , ಮ್ಯಾಂಕೊಜೆಬ್ ಎಂ -45 @35 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ, ಅಕ್ರೊಬ್ಯಾಟ್ 15 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಸು-ಬಿ, 25 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
4
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್