દ્રાક્ષનાં આકર્ષક ઝૂમખાં
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દ્રાક્ષનાં આકર્ષક ઝૂમખાં
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. નવનાથ મુળે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર વિશિષ્ટતા- ખાતર અને રોગોનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
352
0
અન્ય લેખો