દ્રાક્ષના મહત્તમ ઉત્પાદન માટે પોષણનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દ્રાક્ષના મહત્તમ ઉત્પાદન માટે પોષણનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ડી. પેરીયા સામી રાજ્ય - તમિલનાડુ સૂચન - એકર દીઠ 13:0:45 @ 4 કિ.ગ્રા. ટપક પદ્ધતિથી આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
749
4
અન્ય લેખો