ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચોળા, મગ અને અડદના પાકમાં જોવા મળતી ટપકાંવાળી ઇયળનું વ્યવસ્થાપન
જે ખેડૂતોએ ચોળા, મગ, મઠ કે અડદનું વાવેતર કર્યુ હશે તો અત્યારે ફૂલ અવસ્થા કે શીંગો બેસવાની શરુઆત થઇ ગઇ હશે. આ સમયે ટપકાંવાળી ઇયળનું આક્રમણ થવાને લીધે શીંગોમાં દાણા ભરાતા નથી અથવા તો ઇયળ દ્વારા ખવાઇ જાય છે. પરિણામે, ઉત્પાદન પર માઠી અસર પડતી હોય છે. આ ઇયળને જોતા ઇયળ લીલાશ પડતી રંગની હોય છે અને તેના શરીર ઉપર કાળા રંગના અસંખ્ય નાના નાના વાળ જોવા મળે છે. પુખ્ત ઇયળ અર્ધપારદર્શક અને શરીર ઉપર કાળા ટપકાંની ૬ હરોળ જોવા મળે છે જેથી આ ઇયળને “ટપકાંવાળી ઇયળ” કહેવામાં આવે છે. ચોળી, મગ અને અડદનાં પાકમાં ઈયળ અવસ્થા ફૂલ, કળી તથા શીંગોને ભેગી કરી જાળુ બનાવી દે છે. આ બનાવેલ જાળામાં અંદર રહી ઇયળ દાણા ખાય છે અને દાખલ થવાના છિદ્રને હંગારથી પૂરી દે છે. સંકલિત વ્યવસ્થાપન: • બ્રેકોનીડી કૂળના બે પરજીવી કિટકો ટપકાંવાળી ઈયળનું કુદરતી રીતે પરજીવીકરણ કરી વસ્તી ઘટાડવામાં મદદરૂપ બને છે. • લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડાનું તેલ ૫૦ મિ.લિ. અથવા લીમડા આધારિત તૈયાર દવા ૧૦ મિલિ (૧ ઈસી) થી ૪૦ મિલિ (૦.૧૫ ઈસી) અથવા બુવેરિયા બેઝિયાના નામની ફૂગ આધારિત દવા ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો. • ક્વિનાલફોસ ૨૫ ઈસી ૨૦ મિલિ અથવા થાયોડીકાર્બ ૭૫ ડબલ્યુપી ૧૫ ગ્રામ અથવા ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લિટર અથવા એમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ ૫ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ અથવા ફ્લુબેન્ડીએમાઇડ ૩૯.૩૫ એસસી ૨ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણી પ્રમાણે જરૂરીયાત મુજબ છંટકાવ કરવો.
સંદર્ભ: એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ પાક માહિતી ને લાઈક કરીને ને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
34
5
અન્ય લેખો