બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
તાજેતર ના બજાર ભાવ !
તમારા પાક ના લઘુત્તમ અને મહત્તમ બજાર ભાવ જાણીને જ આપની ખેત પેદાશ નું વેચાણ કરો.
સંદર્ભ : http://agmarknet.gov.in. આ બજાર ભાવની માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
130
15
અન્ય લેખો