યોજના અને સબસીડીગુરુ માસ્તરજી
મુખ્યમંત્રી પાક સંગ્રહ યોજના ! ગોડાઉન બનાવવા માટે સહાય !
આજના વિડીયો માં જુઓ, પાક સંગ્રહ સ્ટ્રક્ચર(ગોડાઉન) બનાવવા માટે કોને કોને મળી શકે છે? કેવી રીતે લાભ લઇ શકાય ? અને કેવી રીતે ખેડૂત વધુ આર્થિક રીતે લાભ લઈ શકે ? કેવી રીતે સહાય મેળવી શકાય તે તમાંમ પ્રકાર ની માહિતી માટે આ વિડીયો ને અંત સુધી જુઓ. આ યોજનાની વધુ માહિતી માટે ગ્રામ સેવક નો સંપર્ક કરવો.
સંદર્ભ : ગુરુ માસ્તરજી. આપેલ યોજનાકીય માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
167
15
સંબંધિત લેખ