ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાના પાકમાં ચુસીયા જીવાતનો પ્રકોપ
ખેડૂત નું નામ - શ્રી રાજનાયકા રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - એસીટામીપ્રીડ 20.00% એસપી @ 20 ગ્રામ 200 લિટર પાણી માં ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
112
9