ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
કીટ જીવન ચક્રએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસના પાકમાં લીલા તડતડિયાનું જીવન ચક્ર
નાના અને પીળા રંગની આ જીવાત 0.5 થી 3 મીમી લાંબી હોય છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત ત્રાંસા ચાલે છે. આ જીવાતના બચ્ચાં તથા પુખ્ત પાન તથા છોડના કુમળા ભાગોમાંથી રસ ચૂસે છે. વરસાદનું પ્રમાણ ધટતુ જાય તેમ તેનો ઉપદ્રવ વધારે જોવા મળે છે. આ તડતડિયા ભીંડાને પણ નુકસાન કરતા હોવાથી કપાસની નજીક ભીંડાનું વાવેતર ટાળવું, _x000D_ _x000D_ નુકસાન: _x000D_ 1. બચ્ચા અને પુખ્ત બંને પાંદડાઓના કોષમાંથી રસ ચૂસે છે._x000D_ 2. પાન પહેલાં પીળા અને પછી લાલ ધબ્બાઓ પર દેખાય છે._x000D_ 3. અસરગ્રસ્ત પાન નીચે તરફ વળી કોડિયા જેવા થઇ જાય છે. ધીરે ધીરે પાન બરડ થઇ સુકાઇ જાય છે. _x000D_ _x000D_ જીવન ચક્ર:_x000D_ ઇંડા: પુખ્ત માદા પાનની નીચલી સપાટીએથી લગભગ ૧૫ જેટલા ઇંડા પાનની નસોમાં મૂંકે છે જે આપણને નરી આંખે જોઇ શકાતા નથી. ઇંડા પીળાશ પડતા પાનની અંદર છુટા-છવાયા મૂંકાઉ છે. ઇંડા અવસ્થા ૪ થી ૧૧ દિવસની હોઇ શકે. _x000D_ બચ્ચા: ઇંડામાંથી નીકળતા બચ્ચાં ખૂબ જ ચપળ હોય છે. બચ્ચાં ૫-૬ વાર કાચળી ઉતારી પુખ્ત અવસ્થાએ પહોંચે છે. _x000D_ પુખ્ત: પુખ્ત આશરે ૫-૭ દિવસ સુધી જીવતા રહી શકે છે. વર્ષમાં ૮-૧૦ પેઢીઓ જોવા મળે છે. _x000D_ _x000D_ નિયંત્રણ:_x000D_ લીલા તડતડિયાનું નિયંત્રણ કરવા માટે એકર દીઠ 10 પીળી સ્ટીકી ટ્રેપ લગાવવી._x000D_ આ જીવાતના નિયંત્રણ માટે બુપ્રોફેઝીન ૨૫ એસસી ૨૦ મિલિ અથવા ક્લોથીનીડીન ૫૦ ડબલ્યુજી ૧ થી ૨.૫ ગ્રામ અથવા ડેલ્ટામેથ્રીન ૧.૮ ઇસી ૧૦ મિલિ અથવા ડાયનોટેફ્યુરાન ૨૦ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા ફિપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિલિ અથવા ફ્લોનીકામાઇડ ૫૦ ડબલ્યુઅજી ૩ ગ્રામ અથવા ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૨ મિલિ અથવા એસીફેટ ૭૫ એસપી ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. દરેક છંટકાવ વખતે દવા બદલવી._x000D_
વિડીયો સંદર્ભ : વિક્ટોરિયા નોરેમ આર્ટિકલ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
54
1
સંબંધિત લેખ